การโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเม.ย – มิ.ย. 2560

Imprimer
2017-03-21 18:01:04

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน งวดเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

2. นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 3 และรุ่น 4 ซึ่งศึกษาในปารีสและปริมณฑล จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนต่างของงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

สมาพันธรัฐสวิส

1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา 3 เดือน คือเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560

2. นักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน รุ่น 4 จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน รวม 3 เดือนคือเมษายน – มิถุนายน 2560

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560